Siklòn Lora koupe tout relasyon ant Komin Benè ak rès peyi a, otorite yo pa fè anyen !

513

Partagez cet article

LIH Média konstate wout ki relye Komin Benè ak Lavale Jakmèl koupe nan zòn Tikita, yon lokalite ki twouve li ant mache Blòkòs ak Janrabèl (Tènye, Lavale) pandan pasaj siklòn Lora jou dimanch kite 23 dawout 2020 pase a. Sityasyon sa a lakòz okenn machin prive kou piblik pa gen aksè ak Komin nan.  Aktivite ekonomik yo vin diminye konsiderableman, paske youn nan pi gwo mache piblik nan depatman Sidès la, Mache Blòkòs ki voye anpil manje jakmèl ak Pòtoprens pa rive fonksyone nòmalman akòz pa gen posibilite pou kamyon pase. Sa ki lakòz pwodui ak danre peyizan yo gaspiye. Menm anbilans paka travèse pou ale pran malad ki an difikilte pou mennen yo lopital Lavale oubyen Jakmèl, sitou komin Benè pa gen kapasite pou jere okenn ijans nan koze lasante.

Pou kounye a, wout la vin yon gwo malè ki pandye sou tèt popilasyon benesyèn nan, malgre yo te bare li pou machin pa pase, men gen anpil chofè ki pa pè pran risk toujou pase sou li malgre gen gwo lapli ki souvan tonbe nan zòn sa, se ak anpil difikilte pou yon moun pase sou moto. Nenpòt moman peyi a ka anrejistre yon evenman regretab paske pati ki rete a pa manke anyen pou l plonje desann.

Pou rapèl, se pa premye fwa wout la koupe nan menm pozisyon an. Dènye fwa a se te nan lane 2019 la kote resposanb Travo piblik nan depatman sidès la te fè yon travay an beton, yon move travay pou anpil moun akòz materyo yo te itilize yo pa t reponn ak egzijans travay la te mande e se youn nan rezon ki lakòz wout la koupe yon lane apre.

Lòt wout popilasyon an te ka itilize se wout ki pase pa Twen an ki nan yon eta deplorab sitou nan moman kote anpil lapli ap tonbe ki ka lakòz anpil aksidan jan sa konn abitye fèt, mentou ki pral bay yon lòt pwoblèm paske pou w soti Benè pou w pase Twen pou ale Jakmèl sa ap pran anpil tan pou moun ki byen konnen wout sila.

Malgre wout sa ap kouri sou yon mwa depi l koupe, okenn otorite nan depatman Sidès la pa janm parèt pwent tèt yo pou gade kisa ki merite fèt fas ak sityasyon malouk sa a, daprè sa LIH obsève. Se kòmsi lavi 86755 moun (resansman 2015) k ap viv nan komin nan san konte moun k ap vizite li yo pa enpòtan pou Leta ayisyen.

Popilasyon an ki deja ap sibi lwa anpil gang ame ki pa sispann dechèpiye yo nan divès kwen nan komin nan sitou nan Mache Blokòs, lanse yon rèl anmwey osekou pou otorite yo nan Leta a voye je sou sityasyon Komin Benè non sèlman pou ba yo sekirite ak mete yon pon sou wout la nan nivo Tikita ki andomaje a mentou asfalte rès wout Lavale Jakmèl-Benè a pou fasilite komin nan rekonekte ak tout rès peyi a.

Leave Comments